Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW

Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW: Η επίσημη απόφαση της προκήρυξης

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Προκήρυξη του Προγράμματος «Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW »

Αποφασίζουμε την προκήρυξη του Προγράμματος με τίτλο «Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW », σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.

Το Πρόγραμμα «Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW » χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ειδικότερα από το ΠΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075) και υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα.

Το αντικείμενο της Πρόσκλησης περιλαμβάνεται στο υποέργο 15 της δράσης: «16872» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 159296/13.12.2021 απόφαση, με θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Κύκλοι 2021, 2022” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Άρθρο 1
Αντικείμενο και Στόχος του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW », εφεξής «Πρόγραμμα», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Το Πρόγραμμα Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW αφορά σε όλη την Επικράτεια και αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τους δικαιούχους όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία.

Στρατηγική επιδίωξη αποτελεί, οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, να συμβάλλουν καθοριστικά στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία, να επιτύχουν τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσα από ολοκληρωμένα και συνεκτικά προγράμματα μέτρων και πολιτικών.

Δεδομένου ότι τα κτίρια ευθύνονται σήμερα για το 40% περίπου της κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων απαιτεί την αυξημένη χρήση ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλών εκπομπών συστημάτων θέρμανσης, αλλά και την ανακαίνιση ή κατασκευή πιο έξυπνων κτιρίων, με βελτιωμένα υλικά, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με παράλληλη χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης, συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής, μέσω σχημάτων αυτοκατανάλωσης για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια και ενεργειακού συμψηφισμού, καθώς και συστημάτων αποθήκευσης, μέσω και της ενίσχυσης του ρόλου των καταναλωτών.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα στοχεύοντας σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050.

Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, στη βάση των μέτρων και πολιτικών που προβλέπει το ΕΣΕΚ,

αξιοποιείται το υψηλό δυναμικό συνεισφέροντας στην μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην προώθηση των ΑΠΕ και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Το Πρόγραμμα Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW στοχεύει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό και με συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και στην επίτευξη χαμηλότερου κόστος διαβίωσης.

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός του Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανέρχεται στο ποσό των 238.000.000 €.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα για τις κατηγορίες ωφελούμενων ως εξής:

Πίνακας 1: Κατανομή Προϋπολογισμού

ΚατηγορίαΩφελούμενοιΔράσηΠροϋπολογισμός (€)
ΑΟικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης

45.000.000€

ΒΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <=20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <=40.000€)Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης100.000.000€
ΓΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης63.000.000€
ΔΑγρότεςΕγκατάσταση ΦΒ σταθμού με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης30.000.000€
Συνολικός Προϋπολογισμός238.000.000€

Άρθρο 3
Κατηγορίες Ωφελούμενων

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για το Φ/Β σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται), με τον ΔΕΔΔΗΕ.
 2. Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) στο Πρόγραμμα Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης για το ίδιο σύστημα (φωτοβολταϊκό σταθμό με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης) από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
 3. Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, ο φωτοβολταϊκός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία), ενώ οι ωφελούμενοι της Κατηγορίας. Δ (Αγρότες) μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.
 4. Σε περίπτωση Σύμβασης Σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό χωρίς την ύπαρξη μπαταρίας, για να υποβληθεί αίτηση στο Πρόγραμμα για τις Κατηγορίες Α, Β και Γ θα πρέπει προηγουμένως η Σύμβαση Σύνδεσης να τροποποιηθεί σχετικώς για να συμπεριληφθεί το απαιτούμενο σύστημα αποθήκευσης.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

 1. Για την υπαγωγή κάθε αίτησης λαμβάνεται υπόψη η παροχή κατανάλωσης του ενδιαφερομένου η οποία αναγράφεται και στην Σύμβαση Σύνδεσης που έχει συ- ναφθεί μεταξύ του αιτούντος και του ΔΕΔΔΗΕ.
 2. Αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο (νοικοκυριά) ή τον αγρότη που αποτυπώνεται ως αντισυμβαλλόμενος του ΔΕΔΔΗΕ στην Σύμβαση Σύνδεσης, η οποία έχει συναφθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για την ανάπτυξη του εν λόγω φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης.
 3. Για να υποβάλλει αίτηση ένας ωφελούμενος θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του, καθώς και:

α) στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά) για τις Κατηγορίες Β και Γ (εξαιρείται η Κατηγορία Α), το φυσικό πρόσωπο να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ [1]» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.
[1] ΜΣΣ: Μέλος Συμφώνου Συμβίωσης

β) Στη περίπτωση των αγροτών για την Κατηγορία Δ, να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

 1. Ειδικότερα ως προς τους επιλέξιμους ωφελούμενους του Προγράμματος διευκρινίζονται τα κάτωθι:

α) Επιλέξιμοι ωφελούμενοι στην κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά), είναι οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

β) Επιλέξιμοι ωφελούμενοι στην κατηγορία Δ (Αγρό- τες) είναι αποκλειστικά οι επαγγελματίες αγρότες και οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

γ) Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού.

δ) Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το ως άνω έτος αναφοράς (2021) κάτοικος εξωτερικού.

ε) Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

 1. Στο πλαίσιο υποβολής της αίτησης επισημαίνεται ότι:

α) Κάθε Φυσικό Πρόσωπο (νοικοκυριά) δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη).

αβ) Διαθέτει ενεργή, οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

β) Για την κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά), ο αιτών μπορεί να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά για τη παροχή για την οποία έχει δηλώσει και δικαιούται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί για διαφορετική παροχή, δεν εμπίπτει στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) αλλά στην Κατηγορία Β ή Γ.

γ) Για την κατηγορία Δ (Αγρότες), ο αιτών δύναται να υποβάλλει και παραπάνω από μία αιτήσεις που αντιστοιχούν η κάθε μία σε μία ενεργή παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης σύμφωνα με το Μητρώο που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται και η ταυτοποίηση του αιτούντος.

δ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αγροτική παροχή ή αγροτικές παροχές, επιτρέπεται ο αιτών (αγρότης) να υποβάλλει αίτηση και για τη κατοικία του σύμφωνα και με την περ. α) της παρούσας παραγράφου.

ε) Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία ή παροχή ρεύματος.

στ) Σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσης/ανάκλησης της υποβληθείσας αίτησης από τον ίδιο τον αιτούντα με την επιφύλαξη της περ. ζ), επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην εν λόγω κατηγορία.

ζ) Δεν επιτρέπεται η ακύρωση/ανάκληση, υποβληθείσας αίτησης από τον ίδιο αιτούντα πάνω από δύο (2) φορές.

Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να βεβαιώνουν και να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν.

Άρθρο 5
Απαιτήσεις – προδιαγραφές Προγράμματος

 1. Το Πρόγραμμα Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW αφορά σε Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο σε συνδυασμό και με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές για ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως ισχύει, επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών/εξώστη, πέργκολων, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους.
 2. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων θα γίνεται σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (Β’ 759/2019) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, και θα είναι είτε σταθερά συστήματα έδρασης, είτε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης επί εδάφους.
 3. Για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα κάτωθι:

α) o ωφελούμενος έχει τη κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο, τηρουμένων των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του εκάστοτε Κανονισμού της πολυκατοικίας,

β) η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι νόμιμη σύμφωνα και με τους σχετικούς πολεοδομικούς κανόνες,

γ) το κτίριο ή το ακίνητο που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο κτίριο ή το ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα,

δ) η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή αντί- στοιχα πρότυπα και κανόνες.

 1. H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW.
 2. Το σύστημα αποθήκευσης έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα. Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh.
 1. Η διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης από τον Φ/Β σταθμό ενέργειας. Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του ωφελούμενου. Τυχόν περίσσεια παραγωγής διοχετεύεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα αποθήκευσης έως την πλήρωση αυτού και δευτερευόντως, μπορεί η διαθέσιμη ενέργεια του Φ/Β να εγχέεται στο Δίκτυο.

Σε περιόδους που η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια δεν επαρκεί για την κάλυψη των καταναλώσεων του ωφελούμενου, αυτές καλύπτονται πρωταρχικά με εκφόρτιση του συστήματος αποθήκευσης και δευτερευόντως με απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο.

Η ικανοποίηση των ανωτέρω λειτουργικών απαιτήσεων διασφαλίζεται από το σύστημα ελέγχου της διάταξης Φ/Β σταθμού – μπαταρίας κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη από την θέση του σταθμού σε λειτουργία.

Άρθρο 6
Είδος και ύψος επιχορήγησης

Μέσω του Προγράμματος Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης, με την επιφύλαξη των ανώτατων ποσών επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης, όπως αυτά καθορίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Πίνακας 2: Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

ΚατηγορίαΩφελούμενοιΠοσοστό
Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού(%)
Ποσοστό
Επιχορήγησης
Μπαταρίας(%)
Ισχύς ≤ 5kWp5kWp <Ισχύς≤10,8kWpΧωρητικότητα ≤5kWh5kWh < Χωρητικότητα ≤ 10,8kWh
ΑΟικιακές εγκαταστάσεις
(Ευάλωτα Νοικοκυριά)

65%

60%

100%

100%

ΒΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€)35%25%100%100%
ΓΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)30%20%90%90%
ΔΑγρότες40%40%90%90%

Πίνακας 2: Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

ΚατηγορίαΩφελούμενοιΑνώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW)Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh)
Ισχύς ≤ 5kWp5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWpΧωρητικότητα ≤5kWh5kWh < Χωρητικότητα ≤ 10,8kWh
ΑΟικιακές εγκαταστάσεις
(Ευάλωτα Νοικοκυριά)
1.200€/kWp830€/kWp890€/kWh820€/kWh
ΒΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€)650€/kWp350€/kWp890€/kWh820€/kWh
ΓΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)560€/kWp280€/kWp800€/kWh750€/kWh
ΔΑγρότες450€/kWp450€/kWp600€/kWh600€/kWh

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε τρίτεκνη οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10%, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το συνολικό (100%) κόστος του Φ/Β σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης (μπαταρία). Ειδικά για την κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), η αύξηση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επιπλέον για τον/την σύζυγο ή για τα εξαρτώμενα τέκνα αυτού.

Τα ανωτέρω ποσά και ποσοστά των πινάκων 2 και 3 δεν εφαρμόζονται κλιμακωτά όσον αφορά την ισχύ των ΦΒ σταθμών και της χωρητικότητας μπαταρίας αλλά ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει ο σταθμός και η μπαταρία αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό ποσό και ποσοστό.

Στα ανωτέρω ποσά για τις Κατηγορίες Α, Β και Γ περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Εάν οι ανάδοχοι/προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης και τα αναλογούντα ποσά επιχορήγησης, θα διαμορφώνονται με βάση την καθαρή αξία πλέον του αναλογούντος ποσοστού (%) ΦΠΑ. Ως βάση υπολογισμού της επιχορήγησης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ (24%). Όσον αφορά τη Κατηγορία Δ (Αγρότες), στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Άρθρο 7
Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Οι επιλέξιμες δαπάνες του παρόντος Προγράμματος Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW είναι οι εξής:

α) Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).

β) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.

γ) Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.

δ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).

ε) Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταϊκού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

 1. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:

α) είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,

β) πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου,

γ) είναι νόμιμες,

δ) τεκμηριώνονται σύμφωνα, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά, προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

 1. Ειδικά επισημαίνεται ότι:

α) ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη (εκτός της κατηγορίας Δ – Αγρότες),

β) στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 €) σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονομικών ετών. Απαιτείται από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών,

γ) ως προς τους δικαιούχους αγρότες εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού 1408/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπου μεταξύ άλλων καθορίζεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (άρθρο 3 παρ. 2 Καν.1408/2013). Απαιτείται από τον ωφελούμενο αγρότη δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει,

δ) εφόσον οι δαπάνες υπερβαίνουν τα μέγιστα ποσά επιχορήγησης, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή,

ε) σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί – ενεργοποιηθεί ο σταθμός, πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 8
Διαδικασίες εφαρμογής του Προγράμματος

 1. Η διαδικασία εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) από αυτοκαταναλωτές με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού υλοποιείται κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (Β’ 759/2019) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
 2. Ο έλεγχος των τεχνικών κριτηρίων σύνδεσης του σταθμού, η αξιολόγηση του αιτήματος σύνδεσης και η σύναψη σύμβασης σύνδεσης προηγούνται της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 3. Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα προηγείται της σύνδεσης – ενεργοποίησης του σταθμού.
 4. Η εγκατάσταση του σταθμού και η σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού δύναται να εξελίσσεται παράλληλα με την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 5. Οι χρονικές προθεσμίες εγκατάστασης του σταθμού καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης που έχει συνάψει ο αιτών Αυτοκαταναλωτής με το ΔΕΔΔΗΕ. Σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι σταθμοί θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι τις 06.2025.
 6. Ισχύουν οι προϋποθέσεις του Καν. 1407/2013 και του Καν. 1408/2013 για τους δικαιούχους που δραστηριοποιούνται σε τομείς εκτός πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και στην γεωργική παραγωγή αντίστοιχα.

Άρθρο 9
Εμπλεκόμενοι Φορείς

 1. Φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4986/2022 (Α’ 204) είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.):
 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αρμόδιος για:

α) το σχεδιασμό των διαδικασιών του Προγράμματος,

β) την υποδοχή των αιτήσεων χρηματοδότησης,

γ) τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων,

δ) την ένταξη των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα,

ε) τη διαχείριση των ενστάσεων στις υποβληθείσες αιτήσεις του Προγράμματος,

στ) τη διενέργεια συστημικών και δειγματοληπτικών ελέγχων για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος,

ζ) την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται και τηρούνται,

η) την εκτέλεση ενεργειών ενημέρωσης και δημοσιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος,

θ) τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του δικτυακού τόπου και της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Προγράμματος,

ι) την οργάνωση και λειτουργεία γραφείου εξυπηρέτησης (Help desk) για το Πρόγραμμα,

ια) την παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος, τη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων, συστημικών και δειγματοληπτικών ελέγχων,

ιβ) τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προς επιβεβαίωση της ύπαρξης συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (εφόσον υφίσταται) και την εφαρμογή συνδεσμολογίας που διασφαλίζει ότι η λειτουργία του συστήματος φωτοβολταϊκό – μπαταρία ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρ. 6 του άρθρου 5,

ιγ) τη διαχείριση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης και καταβολής των πληρωμών του Προγράμματος, ιδ) την παρακολούθηση και τον τελικό απολογισμό του Προγράμματος.

ιε) τη τήρηση αρχείου με όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας, του Κανονισμού 1407/2013 και του Κανονισμού 1408/2013.

Για την εκτέλεση επιμέρους εργασιών που σχετίζονται με τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων, την έγκριση προμηθευτών και προϊόντων, την εκκαθάριση συναλλαγών και κάθε σχετική διαδικασία διαχείρισης, ο Φορέας μπορεί να ορίζει ομάδες εργασίας και να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών αξιολόγησης και ελέγχου σε στελέχη/συνεργάτες που εντάσσονται σε αυτές.

Η εκτέλεση των δειγματοληπτικών ελέγχων για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, αφορά σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων (δικαιολογητικών) που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014.

Ειδικά για την εξέταση των κατά περίπτωση ενστάσεων που δύναται να υποβληθούν από ωφελούμενους και αναδόχους/προμηθευτές στα διαδοχικά στάδια του Προγράμματος, ορίζεται με απόφαση του Φορέα τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των υποβληθεισών ενστάσεων και υποβάλει εγγράφως τις εισηγήσεις της στο αρμόδιο όργανο του Φορέα, το οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις. Η Επιτροπή υποστηρίζεται στο έργο της από τις ομάδες εργασίας της προηγούμενης παραγράφου.

 1. Οι δαπάνες διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ για την εκπλήρωση των εργασιών που αναλαμβάνει ως Φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος καλύπτονται από τον συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος. Ο προϋπολογισμός των διαχειριστικών δαπανών έχει μέγιστη δαπάνη 800.000 € που βαρύνει τη ΣΑΤΑ 075. Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

α) ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %) επί του προϋπολογισμού των διαχειριστικών δαπανών, του παρόντος άρθρου, ως προκαταβολή, καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα.

β) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί του προϋπολογισμού των διαχειριστικών δαπανών, καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες δόσεις, για την ορθή και ομαλή παρακολούθηση της πορείας του Προγράμματος. Η καταβολή των εξαμηνιαίων δόσεων, εκκινεί με την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου του 2023 (1η εξαμηνιαία δόση)..

γ) Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται με την διαχειριστική ολοκλήρωση του Προγράμματος.

δ) Η διαχειριστική δαπάνη είναι ανάλογη με την αναμενόμενη δημόσια δαπάνη του προγράμματος.

ε) Εφόσον, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται περικοπή των διαχειριστικών εξόδων.

 1. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη εκάστου εξαμήνου να υποβάλει γραπτό αίτημα πληρωμής στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας, το οποίο συνοδεύεται από πλήρη ανάλυση των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 2. Κάθε πληρωμή συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας.
 3. Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 10
Έναρξη επιλεξιμότητας

Επιλέξιμα είναι όλα τα έργα και οι σχετικές τους δαπάνες ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης και έκδοσης των παραστατικών του άρθρου 14, υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας, ήτοι ότι δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί – ενεργοποιηθεί ο σταθμός πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 11
Υποβολή αίτησης επιχορήγησης

 1. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της διαδικτυακής πύλης https://pvstegi.gov.gr.
 1. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (’Α 184), όπως ισχύει.
 2. Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο αιτών δημιουργεί την αίτηση και κατόπιν υποβάλλει την αίτηση συμπληρώνοντας:

α) τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία θα συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός με σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται),

β) την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται),

γ) την χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται σύστημα αποθήκευσης), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50kWh,

δ) την κατηγορία στην οποία εμπίπτει και για την οποία επιθυμεί επιχορήγηση, καθώς και αν εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε τρίτεκνη οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια,

ε) το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημά του. Δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες),

στ) τη σύμβαση σύνδεσης την οποία έχει ήδη συνάψει ο αιτών με τον ΔΕΔΔΗΕ,

ζ) ένα μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης, και ο οποίος θα χρησιμοποιείται για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο,

η) την ημερομηνία γέννησης του αιτούντα,

θ) την Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας, σε περίπτωση που ο αιτών πρόκειται να εγκαταστήσει το σύστημα σε κοινόκτητο ή κοινόχρηστο χώρο. ι) εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ωφελούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων). Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες),

ια) δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας από τον ωφελούμενο και από τους συγκύριους (Παράρτημα Ι) ή δήλωση Deminimis για την Κατηγορία Δ – Αγρότες (Παράρτημα ΙΙ),

ιβ) βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ή αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος, για τους επιλέξιμους στην Κατηγόρια Δ (Αγρότες),

ιγ) Δήλωση Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων (Παράρτημα ΙΙΙ), για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Δ (Αγρότες), συνοδευόμενη από σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων [άρθρο 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)],

ιδ) γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, σε περίπτωση κατηγόριας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%,

ιε) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1), σε περίπτωση κατηγορίας ΑμεΑ, μονογονεϊκής οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας,

ιστ) Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας.

 1. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει τη θέση:
  1. υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και
  2. αίτησης και συναίνεσης για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων του Αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα.

Για το σκοπό αυτό, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα προηγείται γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του ωφελούμενου, ενώ δεν παρέχεται δυνατότητα διόρθωσης υποβληθεισών αιτήσεων.

 1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αξιοποιηθούν -κατά περίπτωση- οι ακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες:

α) Διαδικτυακή Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β) Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  1. ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην οποία θα εγκατασταθεί ο σταθμός,
  2. η διεύθυνση στην οποία αντιστοιχεί ο παραπάνω αριθμός παροχής,
  3. χαρακτηριστικά της παροχής

Οι ως άνω επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται από το ΔΕΔΔΗΕ και το ΚΕΔ ως απαραίτητες για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ) και για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον που έχει ανατεθεί στο ΔΕΔΔΗΕ (άρθρο 6 παρ. 1ε ΓΚΠΔ), όπου ως δημόσιο συμφέρον νοείται η σωστή ασφαλής, αποδοτική και εύρυθμη αξιόπιστη λειτουργία του δικτύου ΕΔΔΗΕ.

Κατά την υποβολή μίας αίτησης γίνεται άντληση και διασταύρωση στοιχείων μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών.

Εφόσον:

α) είτε δεν είναι δυνατή η διασταύρωση – επιβεβαίωση των απαιτούμενων στοιχείων για την αξιολόγηση μίας αίτησης,

β) είτε από τα στοιχεία που αντλούνται επιβεβαιώνεται η μη επιλεξιμότητα της αίτησης, η αίτηση δε δύναται να υποβληθεί επιτυχώς και να προωθηθεί προς αξιολόγηση.

 1. Στην περίπτωση που εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 12
Έλεγχος πληρότητας και έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο αιτών ως προς την πληρότητά τους και ακολούθως εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής, ενημερώνει τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με κατάλληλο μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν είναι ή μη κατ’ αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση. 

Σε περίπτωση που κριθεί καταρχήν επιλέξιμος, δεσμεύεται ταυτόχρονα και το σχετικό ποσό επιχορήγησης, όπως αυτό προκύπτει με βάση την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού και τη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται), που έχει υποβάλλει ο αιτών σύμφωνα και με τα όρια δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό προσαύξησης (10%) για τις ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 6 (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια). Όσες αιτήσεις υποβληθούν επιτυχώς εντάσσονται στις επιλέξιμες προς επιχορήγηση αιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα αύξησης της εγκεκριμένης επιχορήγησης των υποβληθεισών αιτήσεων, ακόμη και αν προσκομιστούν εκ των υστέρων επιπλέον δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο και έγκριση εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, η αίτηση απορρίπτεται.

Από την ημερομηνία έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τον αιτούντα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ΔΕΔΔΗΕ, συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ δύναται να αναρτηθούν και υποστηρικτικά έγγραφα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το ΔΕΔΔΗΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά την οποία στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης γνωστοποιείται στον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε περίπτωση όπου από τους εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, το στάδιο των Ενστάσεων έχει εφαρμογή μόνο για τις Απορριπτέες αιτήσεις.

Άρθρο 13
Έναρξη και Διάρκεια υλοποίησης Προγράμματος

 1. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 2α Μαΐου 2023.
 2. Οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την ημέρα έναρξης του Προγράμματος μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024 ή μέχρι την κάλυψη όλων των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.
 3. Η χρονική προθεσμία υλοποίησης του σταθμού και η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου ορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης που συνάπτει ο Αυτοκαταναλωτής με το ΔΕΔΔΗΕ και δεν ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης.
 4. Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 30ή Ιουνίου

Άρθρο 14
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για καταβολή της Επιχορήγησης

 1. Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ωφελούμενους, ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τηρείται, πρέπει να συγκεντρώσει από τον ωφελούμενο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. ενδεικτικά φωτοαντίγραφο Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης/Τιμολόγιο πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού/υλικών και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών/Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη).
  2. Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια του βασικού εξοπλισμού του συστήματος (Φωτοβολταϊκού και μπαταρία). Ειδικότερα για τη μπαταρία (εφόσον υφίσταται) θα πρέπει ο ωφελούμενος επιπλέον να προσκομίζει πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τα πρότυπα lEC 62619 ή VDE 251050 ή UN3 ή άλλα αντίστοιχα με αυτά.
  3. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. ενδεικτικά καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό των αναδόχων/προμηθευτών, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος, εφόσον απαιτήθηκε και η καταβολή ίδιας συμμετοχής λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων επιχορήγησης του άρθρου 6 ή λόγω μη επιλέξιμων δαπανών.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου του έργου ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και αναλυτικό πίνακα με τα Serial Number των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
  5. Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.
 1. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

α) τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που εκδίδονται θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα,

β) δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών με μετρητά.

Άρθρο 15
Διαδικασία Πιστοποίησης και Καταβολής Επιχορήγησης

Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται από τον ΔΕΔΔΗΕ και περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο της ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με την αίτηση στο Πρόγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο
 • Έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 14.
 • Έλεγχο της μη ύπαρξης δημόσιας ενίσχυσης για το εν λόγω σύστημα από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο χρησιμοποιεί εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Ο ΔΕΔΔΗΕ συνεργάζεται για τον συγκεκριμένο έλεγχο και τον αποκλεισμό διπλής χρηματοδότησης με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας.
 • Επικοινωνία με τον ωφελούμενο για τη συμπλήρωση πιθανών ελλείψεων ή για τη παροχή τυχών διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
 • Πιστοποίηση του ποσού που πρέπει να καταβληθεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος και έκδοση του Εντύπου Καταβολής Επιχορήγησης.
 • Η επιχορήγηση καταβάλλεται:

α) στον ωφελούμενο, σε περίπτωση όπου έχει εξοφλήσει την δαπάνη ή/και

β) στους αναδόχους/προμηθευτές, σε περίπτωση παραστατικού επί πιστώσει.

Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το ΔΕΔΔΗΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε να δηλώσει ηλεκτρονικά τον αριθμό λογαριασμού του ή του αναδόχου/ προμηθευτή όπου επιθυμεί να καταβληθεί η επιχορήγηση.

 • Επικοινωνία με τον ωφελούμενο προκειμένου να υποβάλει εξουσιοδότηση ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους/ προμηθευτές.

Άρθρο 16
Έκδοση παραστατικών

Για τη μελέτη, προμήθεια και την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) εκδίδονται τα παραστατικά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο ν. 4308/2014 (Α’ 251), όπως εκάστοτε ισχύει.

Στο πλαίσιο αυτό γίνονται, μεταξύ άλλων, αποδεκτά, η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει των ΕΛΠ παραστατικό για τις επιλέξιμες δαπάνες στο όνομα του ωφελούμενου.

Στο παραστατικό αναγράφονται υποχρεωτικά και αναλυτικά τα κάτωθι:

 1. τα στοιχεία ωφελούμενου, ημερομηνία έκδοσης, διεύθυνση παράδοσης, που πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της παροχής και της επιλέξιμης εγκατάστασης,
 2. το κόστος για κάθε επιλέξιμη δαπάνη [αναλυτική περιγραφή είδους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, ποσότητα, τιμή μονάδας και αξία].

Επισημαίνεται ότι:

 1. σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αναγράφονται στο παραστατικό (πχ. Απόδειξη ταμειακής), τότε προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Προμηθευτή/Αναδόχου στην οποία και αναφέρονται τα ανωτέρω στοιχεία,
 2. εφόσον τα παραστατικά δαπάνης συμπεριλαμβάνουν στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού, θα πρέπει να αναγράφεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου (νοικοκυριά) η ένδειξη «ιδιώτης» και σε περί- πτωση της κατηγορίας Δ (Αγρότες) η ένδειξη «αγρότης».

Άρθρο 17
Καταβολή της χρηματοδότησης του Προγράμματος

 1. Τα ποσά της χρηματοδότησης του Προγράμματος Επιδότηση Φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10,8kW καταβάλλονται τμηματικά στον ΔΕΔΔΗΕ, ως φορέα αρμόδιο για την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους, με τη μορφή της επιχορήγησης. Ειδικότερα:

α) 1η δόση ως προκαταβολή, που ανέρχεται σε σαράντα τοις εκατό (40%) του προϋπολογισμού του Προγράμματος, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας,

β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των έργων και την εξέλιξη του Προγράμματος.

 1. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότησης προς τον ΔΕΔΔΗΕ και στη συνέχεια στους δικαιούχους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούται.
 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ ανοίγει έντοκο τραπεζικό λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για το Πρόγραμμα, που αφορά στην επιχορήγηση για την μεταφορά των χρηματοδοτήσεων.
 3. Το αίτημα για την καταβολή της κάθε δόσης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ από τον ΔΕΔΔΗΕ, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του λογαριασμού της παρ.
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής.
  • Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης για τη χρηματοδότηση που έχει ήδη λάβει για τις δόσεις πλην της 1ης.
  • Σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας.
 4. Στον ανωτέρω λογαριασμό κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά, καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατατιθέμενων κατά τα ανωτέρω στον ανωτέρω λογαριασμό, αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Προγράμματος.     
 5. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά του λογαριασμού, μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση του Προγράμματος κατατίθενται από τον ΔΕΔΔΗΕ, με μέριμνα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας, στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις ωφελούμενων

Ο ωφελούμενος ο οποίος θα υπαχθεί στο παρόν Πρόγραμμα υποχρεούται να:

α) τηρεί τους όρους του παρόντος Προγράμματος, της σύμβασης σύνδεσης καθώς και τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου,

β) παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον ΔΕΔΔΗΕ με την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων,

γ) δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τον φορέα διαχείρισης και υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και άλλα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί,

δ) διατηρήσει τον εξοπλισμό που έχει επιχορηγηθεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

ε) τηρεί και να ενημερώνει το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη και κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) και στις λοιπές δαπάνες έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους.

Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης. Ειδικότερα, τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος, σύμφωνα με παρ. 4 του άρθρου 6 των Κανονισμών (ΕΕ) 1407/2013 και 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013.

στ) Επισημαίνεται ότι ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει διασφαλίσει την ορθή και κατά το νόμο εναλλακτική διαχείριση (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) και της υπό στοιχεία 36259/1757/ Ε103/2010 (Β’ 1312) κοινής υπουργικής απόφασης.

ζ) Τροποποιήσεις των παγίων στοιχείων δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση που δεν επηρεάζουν τη φύση της επένδυσης και δεν παραβιάζουν τους όρους υλοποίησης της επένδυσης καθώς και τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης.

η) Ο ωφελούμενος θα πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση χωριστών τραπεζικών λογαριασμών για τη μη διεπιδότηση των τομέων που δεν είναι επιλέξιμοι με βάση τον ΕΚ 1408/2013 – σε περίπτωση μικτής δραστηριότητας

θ) Ειδικότερα, σημειώνεται ότι:

– Δεν επιτρέπεται η οιαδήποτε μεταβίβαση από τους ωφελούμενους των παγίων στοιχείων του συστήματος που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της υποχρέωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της πώλησης ή μεταβίβασης των παγίων στοιχείων εφόσον αυτά αντικατασταθούν από άλλα πάγια στοιχεία υπό την κυριότητα του ωφελούμενου, τα οποία είναι ανάλογης αξίας και τα οποία εξυπηρετούν τον λειτουργικό σκοπό της αρχικής επένδυσης. Οι δικαιούχοι οι οποίοι προτίθενται να προβούν σε τροποποιήσεις έχουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης του εξοπλισμού εντός διαστήματος τριών μηνών στον ΔΕΔΔΗΕ.

– Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση από τον ωφελούμενο μέρους ή του συνόλου της ενισχυθείσας εγκατάστασης Φ/Β και συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφισταται), χωρίς πρότερη ενημέρωση και έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να εγκρίνει την εκμίσθωση μόνον εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο λειτουργικός σκοπός της επένδυσης και ο εκμισθωτής διατηρεί την ευθύνη για την τήρηση των όρων ένταξης στο Πρόγραμμα. Οι δεσμεύσεις αυτές, θα πρέπει κατόπιν να περιλαμβάνονται και στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις πώλησης, μεταβίβασης ή εκμίσθωσης όπου επιτρέπονται, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της ήδη συναφθείσας Σύμβασης Σύνδεσης και οι προβλέψεις σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί τροποποίησης αυτής.

Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να μνημονεύσουν ρητά την προέλευση των κονδυλίων και να εξασφαλίσουν την προβολή της με την εμφάνιση του εμβλήματος της Ένωσης και σχετικής δήλωσης χρηματοδότησης με την ένδειξη «Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU».

Η προβολή και ενημέρωση αναφορικά με τη χρηματοδοτική στήριξη μπορεί να πραγματοποιείται:

α) μέσω του διαδικτυακού τόπου (εφόσον υπάρχει) του ωφελούμενου, με την τοποθέτηση σε θέση ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, του ως άνω εμβλήματος με την αντίστοιχη ένδειξη,

β) με τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του φωτοβολταϊκού σταθμού και του σταθμού αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) αυτοκόλλητου (σε ελάχιστο μέγεθος Α4) αναφορικά με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης στην υλοποίηση του έργου.

Οι όροι δημοσιότητας καθώς και τα λογότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://greece20.gov.gr.

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ισχύουν οι ανωτέρω υποχρεώσεις περί προβολής και ενημέρωσης αναφορικά με την χρηματοδοτική στήριξη και την προέλευση των κονδυλίων.

Για την πιστοποίηση της τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων των ωφελούμενων, πραγματοποιείται είτε δειγματοληπτική επιτόπια επαλήθευση, είτε διοικητικός έλεγχος βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον ωφελούμενο.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι ως άνω υποχρεώσεις, εφαρμόζονται κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας.

Άρθρο 19
Συνέπειες μη τήρησης υποχρεώσεων

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος ή μετά την ολοκλήρωση αυτού δια- πιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν είτε ο ΔΕΔΔΗΕ είτε άλλα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου και η μη τήρηση των υποχρεώσεων των ωφελούμενων, ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες:

α) για την ανάκληση της έγκρισης για τη χρηματοδότηση του έργου,

β) για τη δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση της επιχορήγησης (έντοκη επιστροφή της δημόσιας δαπάνης) από τις αρμόδιες Αρχές ή την αναπροσαρμογή αυτών, εφόσον απαιτείται.

Η έντοκη επιστροφή της δημόσιας ενίσχυσης από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του ωφελούμενου υπολογίζεται σύμφωνα με το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).

Τα ποσά της ανάκτησης (πλέον των τόκων) καταλογίζονται στους ωφελούμενους, οι οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες της επιχορήγησης (σε περίπτωση που τα ευρήματα σχετίζονται με δική τους μη συμμόρφωση).

Το ανακτητέο ποσό βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

Οι ωφελούμενοι (κατά περίπτωση) δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά της παραπάνω ανάκλησης της έγκρισης, ως ακολούθως:

α) Εφόσον από την απόφαση δεν προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση:

αα) η ένσταση υποβάλλεται προς τον ΔΕΔΔΗΕ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης,

αβ) η ένσταση εξετάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης όσο και ως προς τις αιτιάσεις και την σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.

β) Εφόσον από την ανάκληση της έγκρισης προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση και υποχρέωση επιστροφής επιχορήγησης:

βα) η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως προς τον ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης,

ββ) η ένσταση εξετάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς τις αιτιάσεις και την σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.

Άρθρο 20
Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης

Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η πρόσκληση του Προγράμματος καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη συμμετοχή σε αυτό αναρτώνται στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος (https://pvstegi.gov.gr/).

Πληροφορίες επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν εκτός από την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος:

Α) στην διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΝ (www.ypen.gov.gr),

Β) στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr).

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 και του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα υλοποίησης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» περί πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας (Β’ 4498), ως ισχύει.

Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αφορά στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», από όλους τους εμπλεκόμενους στο Πρόγραμμα (π.χ. ωφελούμενοι, ανάδοχοι, προμηθευτές, κατασκευαστές κ.λπ.), θα πρέπει να τηρεί τους όρους δημοσιότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη.

Άρθρο 21
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, ο ΔΕΔΔΗΕ ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ), καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και συνάδουν με την ιδιότητά του.

Άρθρο 22
Ισχύς της απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στείλτε μας το μήνυμά σας