Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ιστοσελίδας www.energyproject.gr

1. ΓΕΝΙΚΑ:

  1. Δικαιούχος της ιστοσελίδας www.energyproject.gr είναι η ατομική επιχείρηση του μηχανολόγου μηχανικού Γιώργου Παπανικολάου, που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής  (στο εξής καλούμενη «η Επιχείρηση»).
  2. Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται, επισκέπτεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, θεωρείται ότι κατανοεί απολύτως, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης ή/και χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών της.
  3. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να ενημερώσει τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση θα έχει ισχύ από την ανάρτησή της.
  4. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή/και να τροποποιήσει περιεχόμενο ή υλικό της ιστοσελίδας, ή τα σχετικά μ’ αυτή προϊόντα και τις υπηρεσίες, να την τροποποιεί, βελτιώνει ή αναβαθμίζει, να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία όλου ή μέρους της, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ:

  1. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, πέραν των ευθυνών και υποχρεώσεων που περιγράφονται σε άλλα σημεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της, όπως προβλέπει ο νόμος και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοχώρου, για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση ή/και μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, συνιστά ποινικά κολάσιμη πράξη ή παροτρύνει προς διάπραξη ποινικώς κολάσιμης πράξης, εκφράζει διακρίσεις, παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο ή/και προσβάλλει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα, περιέχει προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα ή μη) τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της, παραβιάζει εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων οποιουδήποτε είδους, περιέχει ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, το οποίο δύναται να επηρεάσει, βλάψει, διακόψει, αναστείλει ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτή.
  2. Κάθε χρήστης οφείλει να παρέχει τα αληθή του στοιχεία στις οικείες φόρμες επικοινωνίας ή/και κατά την επικοινωνία του με την Επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο.
  3. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων, οι οποίοι άπαντες θεωρούνται ουσιώδεις, από τον επισκέπτη ή/και χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του επισκέπτη ή/και χρήστη προς ανόρθωση κάθε ζημίας είτε της Επιχείρησης είτε τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του επισκέπτη ή/και χρήστη.
  4. Κάθε επισκέπτης ή/και χρήστης αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη και κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Κάθε επισκέπτης ή/και χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέσων πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας που επιτρέπουν την πρόσβαση σ’ αυτή, καθώς επίσης και για τις ικανότητες και τη γνώση χρήσης του διαδικτύου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις χρεώσεις σύνδεσης και τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

3.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

  1. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου της, εφόσον εκπληρώνει τις δικές της υποχρεώσεις.
  2. Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των παρεχόμενων από τους χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στην ιστοσελίδα. Η Επιχείρηση θεωρεί τις παρεχόμενες από τους χρήστες πληροφορίες και δεδομένα (προσωπικά ή μη) αληθή καθώς επίσης και τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών.
  3. Επίσης η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων ή για τυχόν ζημία προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
  4. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία λειτουργίας της ιστοσελίδας και δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται έγκαιρα ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως, δεν εγγυάται ότι ο παρών δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια στοιχεία.
  5. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης, για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη ή/και χρήστη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, θετικής ή αποθετικής (που μπορεί ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, να συνίσταται σε απώλεια κερδών, προγραμμάτων, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρηματικής ικανοποίησης κλπ.) ή άλλης ζημίας και ηθικής βλάβης, που τυχόν προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, λειτουργία ή μη, χρήση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, από τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτή ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Ο αποκλεισμός της ευθύνης της Επιχείρησης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του επισκέπτη ή/και χρήστη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προστασία των συστημάτων του.

4.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, διαδραστικές εφαρμογές, κείμενα, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων και εν γένει στοιχείων της Ιστοσελίδας (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της επιχείρησης, είτε τρίτων και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο ούτε από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η επιχείρηση και τα τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συνεργάζεται αναφορικά με τη λειτουργία και τη χρήση της Ιστοσελίδας, διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες, τους διακριτικούς τίτλους, το λογισμικό της Ιστοσελίδας, τις πληροφορίες, και το υλικό που παρέχεται μέσω αυτής και τη μορφή τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των οποίων η επιχείρηση ή/και οι τρίτοι που συνεργάζονται με αυτή κατά τα ανωτέρω, είναι οι νόμιμοι δικαιούχοι. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος της για την παραβίαση των ως άνω δικαιωμάτων.

Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αντιγραφής, μετάφρασης, αλλοίωσης, απομίμησης, ή προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτα πρόσωπα, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και γενικά οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.

5.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την Energy Project. H συλλογή, τήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση γίνεται μόνον σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και όπου αυτό απαιτείται σχετικά με λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση επιτρέπει την πρόσβαση μόνον εξουσιοδοτημένων προσώπων σε αυτά και λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων μεταξύ άλλων από απώλεια, εσφαλμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

  1. Στο πλαίσιο επικείμενης ή υφιστάμενης συναλλακτικής σχέσης με την Επιχείρηση, η Επιχείρηση ενδέχεται να επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (πχ ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αριθμό fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που μας παρέχει ο πελάτης για την ταυτοποίησή του και την επικοινωνία μας με αυτόν, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή, τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα του εγγεγραμμένου χρήστη/συνδρομητή και του συνεργάτη που αυτός υποδεικνύει.
  2. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

   –  Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστοτόπου

   – Προώθηση και εμπορική επικοινωνία με το υποκείμενο των δικαιωμάτων

   – Διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών, διενέργεια διαφημιστικών εκστρατειών, ενεργειακών αναλύσεων και διαστρωμάτωσης αγοράς, ή άλλων προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων.

  3. Η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, και είτε πραγματοποιείται κατόπιν ρητής συναίνεσης του υποκειμένου, είτε είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της Επιχείρησης (άρ. 6 παρ. 1α, 1β, 1γ, 1στ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
  4. Η Επιχείρηση θα τηρεί τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και θα διαγράφονται, με το πέρας της, με ασφαλή τρόπο.
  5. Η Επιχείρηση ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα α) σε τρίτους (ενδεικτικά τεχνικούς, συνεργάτες της Επιχείρησης οποιασδήποτε ειδικότητας και φορείς ή υπηρεσίες πχ ΕΔΑ, ΕΠΑ κλπ), αλλά μόνο εάν και στο βαθμό που αυτή η διαβίβαση απαιτείται αυστηρά για τους αναφερθέντες ως άνω σκοπούς, β) σε δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές, διαιτητικές αρχές ή άλλες δημόσιες αρχές ρυθμιστικούς φορείς και δικηγόρους εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεών της.
  6. Η Επιχείρηση εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, για την ασφάλεια των δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, όπως η ψευδωνυμοποίηση, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και μεριμνά για την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία τους κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.
  7. Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Επιχείρηση δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.
  8. Με την επιφύλαξη και των σχετικών διατάξεων έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα στη φορητότητα, δικαίωμα εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και καταγγελίας – προσφυγής στην ΑΠΠΔ (κατόπιν προηγούμενης προσπάθειας εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Επιχείρηση).
   Τα εν λόγω δικαιώματά σας ασκούνται χωρίς δική σας οικονομική επιβάρυνση, με την αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση info@energyproject.gr. Σε περίπτωση όμως που τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται πέραν του προσήκοντος μέτρου και χωρίς εύλογη αιτία, προκαλώντας συνεπώς δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση, ενδέχεται να επωμιστείτε το κόστος που σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 30 ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
  9. Κάθε πρόσβαση, επιτυχής ή μη, σε περιοχές του site μας ενδέχεται να καταγράφεται για λόγους ασφαλείας.
   Επίσης, για κάθε επίσκεψη, ή σχολιασμό στον ιστότοπο καταγράφεται η διεύθυνση IP του επισκέπτη, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του site και του διακομιστή που το φιλοξενεί από κακόβουλους χρήστες και ανεπιθύμητα μηνύματα. Τα ιστορικά δεδομένα (logs) διατηρούνται για χρονικό διάστημα λιγότερο του ενός έτους και δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο συνεργάτη μας.
  10. Συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνία της ιστοσελίδας, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, e-mail ή και τηλέφωνου) εκ μέρους της ιστοσελίδας μας, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την υλοποίηση των απαιτούμενων από το υποκείμενο ενεργειών.
  11. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τους παρόντες όρους και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6.ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES:

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, προκειμένου να καταγράφονται και παραμένουν ενεργές οι προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα.

Για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας, τα οποία δεν αποθηκεύουν κανένα προσωπικό δεδομένο, ούτε προκαλούν βλάβη στη συσκευή σας.

  1. Τύποι cookies

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στο site μας διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. Απολύτως Απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Χωρίς αυτά ενδεχομένως να μην μπορείτε να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του site και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

β. Χρηστικότητας

Τα cookies χρηστικότητας αποθηκεύουν στοιχεία χρήσης τα οποία επηρεάζουν την λειτουργία της ιστοσελίδας σε μεγάλο βαθμό και διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα. Tα δεδομένα μπορεί να είναι ανώνυμα, ενώ δεν είναι διαθέσιμα κατά την πλοήγηση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

γ. Στατιστικών

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

δ. Στόχευσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

ε. First – party cookies

Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά τα χρησιμοποιούν για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

στ. Cookies Τρίτων Μερών (Third Party Cookies)

Στο site μας έχουμε προσθέσει λειτουργικότητα που παρέχεται από άλλα sites (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) μέσω συγκεκριμένων plug-ins (ενθεμάτων λογισμικού). Για τη λειτουργία των συγκεκριμένων plugins, πραγματοποιείται μεταφόρτωση του cookie απευθείας από τους παρόχους της υπηρεσίας στην συσκευή σας, χωρίς να ελέγχουμε εμείς τις ρυθμίσεις των cookies που προέρχονται από αυτές τις συγκεκριμένες τοποθεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη διαχείρισή τους, μπορείτε να επισκεφτείτε τις αντίστοιχες τοποθεσίες των τρίτων παρόχων:

ζ. Cookies επίσκεψης (session cookies)

Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

η. Μόνιμα cookies (persistent cookies)

Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

θ. Google Analytics

Αξιοποιούμε την υπηρεσία στατιστικών Google Analytics συλλέγοντας ανώνυμες πληροφορίες που δεν εντοπίζουν τον επισκέπτη, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση στους επισκέπτες μας.

  1. Διαχείριση Cookies

Ορισμένα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία αυτού του ιστότοπου και δεν απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη. Άλλα cookies είναι μεν χρήσιμα αλλά όχι απολύτως τεχνικώς απαραίτητα και ως εκ τούτου, απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη, πριν την τοποθέτησή τους στη συσκευή.

Γι’ αυτό το λόγο όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο όπου σας ενημερώνει σχετικά με τη χρήση των cookies και μπορείτε να κάνετε τις σχετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, επιλέγοντας το χωρίο «Απόρρητο», να διαχειριστείτε την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας καθώς και το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν στον υπολογιστή σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

Για λοιπά προγράμματα περιήγησης που δεν αναφέρονται εδώ, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πάροχο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση ή αποκλεισμός ορισμένων ή όλων των κατηγοριών cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου και ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση και την εμπειρία σας με τον ιστότοπό μας.

Οποιαδήποτε από τις προτιμήσεις σας για τα cookies περιορίζεται μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο και όχι σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους ή σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι υπερσυνδεδεμένοι με αυτόν τον ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτούς τους ιστότοπους, ανατρέξτε στην αντίστοιχη πολιτική απορρήτου ή την πολιτική cookies αυτών των ιστότοπων.

 7.ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

 1. Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε πιστοποιητικό ασφαλείας SSL.
 2. Για να ελέγχεται η κακόβουλη δραστηριότητα και να προστατεύεται ο ιστότοπος από συγκεκριμένες επιθέσεις, η διεύθυνση IP των επισκεπτών, το αναγνωριστικό χρήστη των συνδεδεμένων χρηστών και το όνομα χρήστη των προσπαθειών σύνδεσης είναι καταγεγραμμένα υπό όρους. Αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται 14 ημέρες.

8.CACHING:

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την προσωρινή αποθήκευση για να διευκολύνει την ταχύτερη φόρτωση των σελίδων ώστε να προσφέρει καλύτερη εμπειρία στους επισκέπτες. Όλα τα αρχεία αποθήκευσης είναι προσωρινά. Τα αρχεία προσωρινής μνήμης λήγουν με χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί από τον διαχειριστή του ιστότοπου, αλλά μπορεί εύκολα να καθαριστεί από το διαχειριστή πριν από τη φυσική λήξη του, αν είναι απαραίτητο.

9.ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ:

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει διασυνδέσεις (links) με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites), οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά για πληροφόρηση και διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αναγραφόμενα στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο, από και προς τον οποίο συνδέεται ο παρών. Οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

10.ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

 1. Οι παρόντες όροι αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας και μόνο, και όχι την εν γένει παροχή των υπηρεσιών της Επιχείρησης, για τις οποίες ακολουθούνται εξατομικευμένες συμφωνίες.
 2. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις είναι κατά το ισχύον δίκαιο με οποιοδήποτε τρόπο ολικώς ή μερικώς άκυροι δεν επηρεάζουν τα έγκυρα τμήματα αυτών και τους υπόλοιπους όρους, οι οποίοι ισχύουν κανονικά μεταξύ των μερών.
 3. Αρμόδια για την επίλυση πάσης διαφοράς εκ τους παρόντος ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.